Skip to content

Shin Shin Toitsu Aikido, Århus

CityDojoContact
Viby J
Shin Shin Toitsu Aikido, Århus
Vestergårdsskolen
Nordbyvej 25
8260 Viby J
E-Mail: info@shinshintoitsu·dk
Homepage: http://www.shinshintoitsu.dk/

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
v. Jan Wissing Spangaa
Vistoftparken 49
8471 Sabro
Tel.: +45 21832058