Skip to content

Ki Aikido Thiene Washinkan

CityDojoContact
Thiene (VI)
Ki Aikido Thiene Washinkan
Palestra AS Centro Sport
Via Abruzzi, 52
36016 Thiene (VI)
Tel.: +39-(0)445/382025
E-Mail: thiene@ki-aikido·it
Homepage: https://washinkan.it

Association: Ki No Kenkyukai Musubi
Roberto Dalla Valle

Tel.: +39-(0)348/1545088
E-Mail: roberto@dallavalle·it