Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] Y
Yoko side
Yoko Ukemi rolling sidewards
Yokomen side of the face
Yokomenuchi blow to the side of the head