Skip to content
5. Kyu   4. Kyu   3. Kyu   2. Kyu   1. Kyu   Shodan   Nidan   Sandan   Yondan  
all none Kyu Dan

All Aikido examinations

5. KyuHitoriwazaKumiwaza
 
 1. Jo Kenko Taiso
 2. Udefuri Waza
 3. Udefuri Choyaku Waza
 4. Sayu Waza
 5. Sayu Choyaku Waza
 6. Yoko Ukemi backward
 7. Yoko Ukemi forward
 8. Shikko 4 steps forward
 1. Katate Kosadori Kokyunage
 2. Katate Tenshin Kokyunage
 3. Katatedori Ryotemochi Kokyunage
 4. Katatedori Ryotemochi Tenshin Kokyungae Udemawashi
 5. Zagi Ryotedori Kokyunage
4. KyuHitoriwazaKumiwaza
 
  Jo Aiki Taiso:
 1. Funakogi Waza (Jo)
 2. Ikkyo Waza (Jo)
 3. Tenshin Waza (Jo)
 4. Zengo Waza (Jo)
 5. Happo Waza (Jo)
 1. Katatedori Ikkyo
 2. Munatsuki Ikkyo
 3. Munatsuki Koteoroshi
 4. Katatedori Ryotemochi Koteoroshi
 5. Ushiro Ryotedori Zemponage
 6. Ushiro Katatedori Ikkyo
 7. Ushiro Kubishime Kokyunage Uragaeshi
3. KyuHitoriwazaKumiwaza
 
 1. Koteoroshi Waza
 2. Sankyo Waza
 3. Nikyo Waza
 4. Tekubikosa Waza
 5. Hanmi-Gyakuhanmi Waza
 6. Ushirotori Waza
 7. Ushiro Tekubitori Zenshin Waza
 8. Ushiro Tekubitori Koshin Waza
 9. Shikko 4 steps backward
  Jo and Jo:
 1. Shomenuchi - Tsuki
 2. Yokomenuchi - Tsuki
 3. Yokobarai - Tsuki
 4. Douchi
 5. Ashiuchi

 6. Katatedori Kokyunage Irimi
 7. Katatedori Kokyunage Tenshin (free from grip)
 8. Yokomenuchi Kokyunage
 9. Katatedori Shihonage (Irimi/Tenshin)
 10. Yokomenuchi Shihonage (t-i, t-t, i-i, i-t)
 11. Ryotedori Zemponage
 12. Ushirodori Zemponage
 13. Tantodori: Munatsuki Koteoroshi
 14. Bokkendori: Shomenuchi Kokyunage
2. KyuHitoriwazaKumiwaza
 
  One-hand bokken-exercises:
 1. Moving bokken vertically
 2. Shomenuchi
 3. Moving bokken horizontally
 4. Cutting bokken horizontally
 5. Shikko Tenshin Waza (turning)
 1. Zagi Shomenuchi Ikkyo (Irimi, Tenshin)
 2. Katadori Ikkyo Irimi
 3. Katadori Nikyo Irimi
 4. Katadori Sankyo Irimi
 5. Katadori Yonkyo Irimi
 6. Yokomenuchi Kokyunage Irimi
 7. Shomenuchi Ikkyo (Irimi/Tenshin)
 8. Ushiro Ryokatadori Kokyunage
 9. Ushiro Ryokatadori Zemponage
 10. Jodori Tsukikaeshi
 11. Jodori Tsuki Zemponage
 12. Hitorigake (one man attack)
1. KyuHitoriwazaKumiwaza
 
  Two-hand bokken-exercises:
 1. Shomenuchi
 2. Tsuki (8 steps forward, 8 steps backward in Chudan)
 3. Tenshin
 4. Happo Giri

 5. Jo Kata 1
 1. Tsuzukiwaza 14 (Suwariwaza)
 2. Tsuzukiwaza 16 (Handachi)
 3. Tsuzukiwaza 1 (Katatedori) or free *
 4. Tsuzukiwaza 3 (Katatedori Ryotemochi) or free *
 5. Futarigake (two men attack)

* Examiners can ask free techniques with the same attack instead of the Tsuzukiwaza
Shodan 
 
 1. Tsuzukiwaza 11 (Katatedori) or free *
 2. Tsuzukiwaza 13 (Katatedori Ryotemochi) or free *
 3. Tsuzukiwaza 2 (Ushiro Katatedori) or free *
 4. Tsuzukiwaza 8 (Yokomenuchi)
 5. Tsuzukiwaza 21 (Tantodori 1)
 6. Tsuzukiwaza 25 (1. Jo-Kata with bokken partner, Jo part)
 7. Tsuzukiwaza 27 (1. Bokken-Kata, Happogiri with partner)
 8. Sanningake (three men attack)

* Examiners can ask free techniques with the same attack instead of the Tsuzukiwaza
Nidan 
 
 1. Tsuzukiwaza 4 (Ryotedori) or free *
 2. Tsuzukiwaza 7 (Shomenuchi) or free *
 3. Tsuzukiwaza 6 (Ushirotori) or free *
 4. Tsuzukiwaza 15 (Ushiro Ryokatadori)
 5. Tsuzukiwaza 22 (Tantodori 2)
 6. Tsuzukiwaza 23 (Bokkendori)
 7. Tsuzukiwaza 26 (2. Jo-Kata with bokken partner - Jo part)
 8. Tsuzukiwaza 28 (2. Bokken-Kata with partner)
 9. Yoningake (four men attack)

* Examiners can ask free techniques with the same attack instead of the Tsuzukiwaza
Sandan 
 
 1. Tsuzukiwaza 5 (Ryokatadori)
 2. Tsuzukiwaza 9 (Tsuki and Keri)
 3. Tsuzukiwaza 12 (Ushiro Katatedori)
 4. Tsuzukiwaza 18 (Yokomenuchi)
 5. Tsuzukiwaza 19 (Tsuki)
 6. Tsuzukiwaza 24 (Jodori)
 7. Tsuzukiwaza 25 (1. Jo-Kata - bokken part)
 8. Tsuzukiwaza 26 (2. Jo-Kata - bokken part)
 9. Tsuzukiwaza 10 (Taninzugake - 2 and more attackers)
Yondan 
  All Hitoriwaza
 1. Tsuzukiwaza 17 (Katadori Menuchi)
 2. Tsuzukiwaza 29 (Kumitachi 1)
 3. Tsuzukiwaza 30 (Kumitachi 2, Shinken with partner)
 4. Tsuzukiwaza 20 (Jonage)
Rev: 26.09.2011