Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] F G H I J K M N R S T Y
Ichi one
Ni two
San three
Shi four
Yon four
Go five
Roku six
Nana seven
Shichi seven
Hachi eight
Kyu nine
Ju ten
hyaku one hundred
Sen one thousand
Man ten thousand
Tanin multiple persons
Hitori one person
Futari, Ninin two persons
Sannin three persons
Yonnin four persons
Gonin five persons
Hachinoji sign of eight
Han half