zum Inhalt springen
Kategorie: Suche: exakt Kanji
[alle] C D G H I J K N O R S Y
Kyu Schülergrad, Weißgurt W
Dan Meistergrad, Schwarzgurt W
Jikkyu 10. Kyu
Kyukyu 9. Kyu
Hachikyu 8. Kyu
Nanakyu 7. Kyu
Shichikyu 7. Kyu
Rokkyu 6. Kyu
Gokyu 5. Kyu
Yonkyu 4. Kyu
Sankyu 3. Kyu
Nikyu 2. Kyu
Ikkyu 1. Kyu, höchster Kyu-Grad, letzter Grad vor dem Dan
Shodan Erster Meistergrad (Schwarzgurt)
Nidan Zweiter Meistergrad (Schwarzgurt)
Sandan Dritter Meistergrad (Schwarzgurt)
Yondan Vierter Meistergrad (Schwarzgurt)
Godan Fünfter Meistergrad (Schwarzgurt)
Rokudan Sechster Meistergrad (Schwarzgurt)
Nanadan Siebter Meistergrad (Schwarzgurt)
Hachidan Achter Meistergrad (Schwarzgurt)
Shokyu Anfangs-Rang
Chukyu Mittlerer Rang
Jokyu Oberer Rang
Shoden 1. Ki-Dan
Chuden 2. Ki-Dan
Joden 3. Ki-Dan
Okuden 4. Ki-Dan (höchster)