zum Inhalt springen

Tsuzukiwaza: Übersicht


 1. Katatedori Tenkan
 2. Ushiro Katatedori
 3. Katatedori Ryotemochi
 4. Ryotedori
 5. Ryokatadori
 6. Ushirodori
 7. Shomenuchi
 8. Yokomenuchi
 9. Tsuki und Keri
 10. Taninzugake
 1. Katatedori Irimi
 2. Ushiro Katatedori
 3. Katatedori Ryotemochi
 4. Ryotedori (Suwariwaza - Tachiwaza)
 5. Ushiro Ryokatadori
 6. Handachi
 7. Katadori Menuchi
 8. Yokomenuchi
 9. Tsuki
 10. Jonage
 1. Tantodori 1
 2. Tantodori 2
 3. Bokkendori
 4. Jodori
 5. Jo und Bokken 1
 6. Jo und Bokken 2
 7. Happo Giri
 8. Bokken Kumitachi 1
 9. Bokken Kumitachi 2
 10. Shinken